top of page

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Geldig vanaf 11 juni 2017

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Meubelmakerij: İBO’SWOOD ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 54191882 en vertegenwoordigd door de heer İ. Cilek.

2. Opdrachtgever: een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en eventueel een bedrijf vertegenwoordigt en die voornemens is Meubelmakerij opdracht te geven tot het ontwerpen en/of vervaardigen van Meubels.

3. Meubels: door Meubelmakerij bewerkt materiaal, danwel halffabrikaat, danwel meubelstuk, danwel onderdelen van een meubelstuk.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte waarop Meubelmakerij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Door aanvaarding van de offerte accepteert

Opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij

Opdrachtgever om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. De offerte voorziet in een dagtekening en  

geldigheidsduur.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn offertes 30 dagen geldig vanaf dagtekening.

3. Kostenindicaties, zowel in mondelinge of enigerlei schriftelijke vorm zijn geen aanbieding en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

4.Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn alle prijzen in euro’s exclusief btw en alle andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5. Meubelmakerij kan niet aan zijn offerte worden

gehouden indien Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en bi

llijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen,

had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Meubelmakerij niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd of technisch noodzakelijk, is de in de offerte genoemde maatvoering

indicatief. Meubelmakerij heeft het recht om tijdens de realisatie aanpassingen aan het ontwerp naar eigen inzicht door te voeren.

8. Meubelmakerij is niet aansprakelijk voor incorrecte maatvoeringen die door

Opdrachtgever zijn opgegeven. Meerwerk door tussentijdse aanpassing van de maatvoering kan door Meubelmakerij in rekening worden gebracht.

Artikel 4 Opdracht

1. Opdracht wordt door Opdrachtgever verleend door aanbetaling van het in de offerte gestelde voorschot onder vermelding van het offertenummer. Eventueel dient Opdrachtgever ook een schriftelijke bevestiging onder vermelding van het offertenummer aan Meubelmakerij te doen toekomen.

Artikel 5 Leveringstermijnen, prijsaanpassing

1. Tenzij anders overeengekomen, is de in de offerte genoemde doorlooptijd indicatief en gaat in vanaf het moment dat Meubelmakerij de benodigde materialen in bezit heeft en deze in een dusdanige staat is dat deze verwerkbaar is. Bij vertraging van levering van geschikt basismateriaal aan

Meubelmakerij wordt Opdrachtgever op de hoogte gesteld.

2. Indien inkoopprijzen voor Meubelmakerij

afwijken van de in de offerte opgenomen materiaalkosten heeft Meubelmakerij het recht de offerte aan te passen en de kosten in rekening

te brengen. Opdrachtgever dient de aanpassing goed te keuren, maar heeft ook het recht de opdracht te annuleren binnen 8 dagen nadat deze door Meubelmakerij op de hoogte is gesteld.

3. Het werk omvat alleen de in de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van Opdrachtgever. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 6 Levering

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af werkplaats van Meubelmakerij.

2. Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien levering aan huis door derden wordt verzorgd zijn kosten hiervan voor opdrachtgever.

4. Indien nodig helpt opdrachtgever mee met plaatsen en monteren of gaat akkoord met inhuren van derden voor deze taak en neemt alle bijbehorende kosten voor zijn rekening.

Artikel 7 Garantie

1. Meubelmakerij garandeert dat het te leveren meubel voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

2. Hout is een natuurlijk product en blijft altijd werken waardoor met name doch niet uitsluitend bij brede delen mogelijk kieren en/ofscheuren kunnen

ontstaan. Garantie is uitsluitend van toepassing indien kieren en/of scheuren het gevolg zijn van constructiefouten.

3. Meubelmakerij is niet aansprakelijk voor scheuring of kromtrekken van Meubels ten gevolge van ondeskundige behandeling of extreme wisselingen

in luchtvochtigheidsgehalte.

4. De aankoopfactuur geldt als bewijs met betrekking tot garantie. De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf dagtekening factuur, tenzij anders vermeld in de offerte.

5. Er geldt geen garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van noordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Meubelmakerij, door Opdrachtgever of derden wijzigingen zijn aangebracht dan wel trachten aan te brengen.

6. Beschadigingen als gevolg van gebrekkig onderhoud, verkeerde plaatsing en slijtage vallen niet onder de garantie.

7. Opdrachtgever komt geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Meubelmakerij geen invloed op kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend plaatsing

op een ongeschikte locatie, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend een te droge/te vochtige ruimte, te veel zonlicht, et cetera.

8. Verkleuring van het materiaal is een natuurlijk proces en valt niet onder de garantie.

9. Voor onderdelen die door derden zijn geproduceerd gelden de garantiebepalingen van betreffende producent.

10. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn Meubels uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Schade ontstaan door plaatsing buitenshuis valt niet onder garantie.

11. Meubelmakerij neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van aantasting van materiaal. Meubelmakerij is niet aansprakelijk voor aantasting van Meubels die na levering plaatsvindt en onzichtbare aantasting.

12. Bij Meubels met onbekantrecht hout met spinthout liggen de risico’s op vervorming en aantasting na levering bij Opdrachtgever. Meubelmakerij draagt zorg voor een deugdelijk ontwerp en licht Opdrachtgever duidelijk in over de risico’s.

13. Opdrachtgever is verplicht speciaal voor Opdrachtgever besteld materiaal te accepteren of extra kosten voor aanvullend materiaal te betalen indien Opdrachtgever het bestelde materiaal niet wenst te gebruiken

Artikel 8 Betaling

1. Bij opdrachtverstrekking dient een aanbetaling plaats te vinden ter hoogte van het in de offerte aangegeven bedrag. Opdrachtgever ontvangt

daarvoor een aanbetalingsfactuur.

2. Het restant van het totaalbedrag dient door Opdrachtgever aan meubelmakerij betaald te worden na levering van Meubels.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Opdrachtgever facturen

binnen 30 dagen te betalen.

4. Wanneer Opdrachtgever uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt wordt hij geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

7. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Meubelmakerij en de verplichtingen van Opdrachtgever

jegens Meubelmakerij onmiddellijk opeisbaar.

8. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Indien Meubelmakerij aantoont hogere kosten te hebben

gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor

vergoeding in aanmerking.

Artikel 9 Opschorting en annulering

1. Meubelmakerij heeft het recht de oplevertermijn op te schorten als gevolg van vertraagde levering van materialen, langere droogtijd materiaal, beschikbaarheid derden zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend spuiterij

of verhuizers.

2. Bij annuleren van een opdracht door Opdrachtgever heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde facturen en kan Meubelmakerij alle reeds gemaakte kosten en uren in rekening brengen. Na betaling heeft Opdrachtgever recht op de aangekochte materialen en eventueel halffabricaat.

Meubelmakerij brengt minimaal 10% van het in de offerte gestelde totaalbedrag in rekening.

3. Meubelmakerij heeft het recht de opdracht te annuleren indien benodigde materialen niet binnen afzienbare tijd of tegen geoffreerde prijs bemachtigd kunnen worden.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1. Meubelmakerij blijft volledig eigenaar van te leveren Meubels tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 11 Intellectueel eigendom en auteursrechten

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Meubelmakerij zich de rechten en bevoegdheden voor die Meubelmakerij toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door Meubelmakerij tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen in welke vorm dan ook, blijven eigendom van Meubelmakerij, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

3. Alle door Meubelmakerij verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, offertes, digitale bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Meubelmakerij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt is er sprake van een toerekenbare tekortkoming op grond waarvan schadevergoeding verschuldigd is.

4. Meubelmakerij behoudt het recht de eventueel door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor anderedoeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van derden wordt gebruikt.

Artikel 12 Onderzoek, reclames

1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk

de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele

gebreken dienen binnen twee weken na ontdekking schriftelijk aan meubelmakerij te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Meubelmakerij in staat

is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient  Meubelmakerij in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

2. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting

niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van overigens bestelde Meubels.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van het gebrek of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

4. Indien vaststaat dat Meubels gebrekkig zijn en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Meubelmakerij binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Opdrachtgever, ter keuze van Meubelmakerij, vervangen of zorgdragen voor

herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om vervangen Meubels aan Meubelmakerij te retourneren en de eigendom daarover aan

Meubelmakerij te verschaffen, tenzij Meubelmakerij anders aangeeft.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van

Meubelmakerij daardoor gevallen, integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

1. Meubelmakerij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens

Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstand

igheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast

hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Meubelmakerij

geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Meubelmakerij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Meubelmakerij heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de

overeenkomst verhindert, intreedt nadat Meubelmakerij zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Meubelmakerij kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode

langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Meubelmakerij ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen

gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Meubelmakerij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Meubelmakerij partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Wijziging van de voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

Payment Methods
bottom of page